Podsumowanie

W imieniu Krakowskiego Klubu Strzelectwa Terenowego chcemy podzi?kowa? wszystkim, którzy odwiedzili Dolin? B?dkowsk? w ten weekend zarówno strzelcom jak i osobom towarzysz?cym za przybycie oraz za doskona?? atmosfer? jak? stworzyli?cie podczas Mistrzostw Europy HFT 2012.
Szczególnie dzi?kujemy Wam za reagowanie na nasze pro?by w zakresie ostro?nego poruszania si? po torze oraz przestrzegania zasad bezpiecze?stwa na stanowiskach w tym trudnym, górzystym terenie dzi?ki czemu impreza odby?a si? bez wypadków.
Dzi?kujemy równie? za uczestnictwo w konkurencjach strzeleckich z poszanowaniem regulaminów i zasad fair play.
Dzi?ki Waszemu zachowaniu nasi go?cie z zagranicy byli pod wra?eniem atmosfery i poziomu strzeleckich umiej?tno?ci naszego polskiego ?rodowiska.

Serdecznie gratulujemy zwyci?zcom poszczególnych kategorii oraz reprezentacji Polski ale i ka?demu strzelcowi z osobna, który w tych niezmiernie wymagaj?cych warunkach terenowych i pogodowych (szczególnie w niedziel?) wytrwa? na torze i uko?czy? zawody. Wszyscy jeste?cie zwyci?zcami!!!

Chcemy serdecznie podzi?kowa? osobom, dzi?ki którym przygotowanie i przeprowadzenie tych zawodów by?o w ogóle mo?liwe, Pawe? (mrpgxx), Maciek i Adrian, Maciek (Towarzysz M), Mariusz (do_mar), Wojtek (Bert_2) i Roman (Harry-ex).

Szczególne podzi?kowania nale?? si? ca?emu zespo?owi KSP JURA
, który odpowiedzia? na nasz? pro?b? o pomoc w przeprowadzeniu zawodów u?yczaj?c nam sprz?tu ale i ka?demu z Was z osobna, którzy pomagali?cie w s?dziowaniu sylwetek i HFT, organizacji biura, zero range i w ka?dej innej sytuacji z któr? musieli?my si? zmierzy? w ten weekend nie bacz?c na warunki pogodowe czy por? dnia a cz?sto nocy. Kilkoro z Was pomagaj?c nam by?o zmuszonych do rezygnacji z udzia?u w sylwetkach chocia? przygotowywali si? do tej konkurencji od tygodni a impreza by?a najwy?szej rangi. Pozostali strzelcy po jednym przej?ciu toru odpoczywali reszt? dnia. Wy pokonywali?cie te góry kilka razy dziennie! Odbi?o si? to równie? na pewno na Waszych wynikach w HFT! Ma?o jest osób, które by?yby gotowe na takie po?wi?cenie!
Slawek (Bonzoo), Adrian (Maliniak), Waldek (BenekBlue), Michal (MiKo), Jola (Wisienka), Grzesiek (ygreg), Damian (Damian-str), Pawel (almo)


Podzi?kowania dla Darka Godawskiego (Oszo) oraz Jurka Mo?cickiego (jm 48) za zaplecze medyczne, na szcz??cie poza jednym kleszczem bez konieczno?ci interwencji.

Dzi?kujemy Grupie DSSR, Hunter Team i Jorgusiowi za u?yczenie sprz?tu do konkurencji sylwetki – karabin.

Dzi?kujemy grupie wolontariuszy z KCECAK - Rafa?owi, Dawidowi, Bartkowi, Sebastianowi i dziewczyn? z biura Oli i Martynie !

Dzi?kujemy naszym Sponsorom - Firmom : Militaria, Incorsa, Kolter, Vmax2, Kolba i Odzie? strzelecka-Nowicki, którzy ufundowali wspania?e nagrody dla zwyci?zców i uczestników adekwatne do rangi imprezy – Mistrzostw Europy.

Dzi?kujemy równie? Instytucjom i Firmom, które obj??y Mistrzostwa Europy HFT 2012 patronatem i wspomaga?y organizatorów w przygotowaniach: Prezydent Miasta Krakowa, Wojewoda Ma?opolski, Wójt Gminy Wielka Wie?, Ma?opolski Zwi?zek Strzelectwa Sportowego, LOK, TVP Kraków, Sport Marketing, WHFTA, PFTA.

Dzi?ki Wam wszystkim i okazanemu organizatorom wsparciu oraz pomocy uda?o si? nam przygotowa? i szcz??liwie przeprowadzi? Mistrzostwa Europy HFT 2012.

 

Tomasz Kocemba i Pawe? Minorowicz

 

Wyniki:

Open Class:

1. Marek Wierzbinka POLAND 53 55 108 shoot-off
2. Martin Krupka CZECH REP. 55 53 108 shoot-off
3. Pawe? Minorowicz POLAND 53 54 107 shoot-off

4. Roman Harasim POLAND 54 53 107 shoot-off
5. Andrejs Andrejevs LATVIAN 52 54 106
6. B?a?ej G?sior POLAND 50 55 105

 

Recoiling (HFT 2)

1. Istvan Fejes- Tóth HUNGARY 47 52 99 shoot-off
2. Dariusz Kida POLAND 47 52 99 shoot-off
3. Krzysztof Siuda POLAND 48 46 94

4. Istvan Pregun HUNGARY 44 49 93
5. Stefan Szczepa?czyk POLAND 46 45 91
6. Emil Wójcik POLAND 43 47 90

 

Ladies

1. Jolanta Wi?niewska POLAND 48 46 94
2. Katarzyna Wierzbinka POLAND 47 46 93
3. Aleksanda Rak POLAND 46 45 91

4. Martyna Pindel POLAND 44 45 89
5. Susan King SCOTLAND 42 46 88
6. Andrea Daru HUNGARY 45 41 86

 

Juniors

1. Weronika Klimunt POLAND 44 48 92
2. Szymon Bojanowski POLAND 44 44 88
3. Daniel Szabó HUNGARY 42 45 87

4. Pawe? Bucki POLAND 40 43 83
5. Alicja Zaj?c POLAND 44 39 83
6. Karina ?yszczek POLAND 37 40 77

 

National Teams

1. POLAND: 422
Pawe? Minorowicz, Witold Bojanowski, Tomasz Kocemba, B?a?ej G?sior, Janusz Chojnicki, Pawe? Wietrzykowski

2. CZECH REPUBLIC: 413
?ukasz Radaj, Martin Krupka, Vladimir Kvapil, Iadislav Pustai, Jakub Vicher, Jakub Bradac

3. HUNGARY: 399
Ferenc Sas, Pal Boros, Zsigmond Zolnai, Istvan Fejes Toth, Jozsef Zemen, Sandor Szilagyi


4. SCOTLAND: 379
Ian Horne, Marc Elder, Philip Godwin, Graham Easton, Ian Carlin, Susan King

5. LATVIA: 375
Geniadijs Cesnokovs, Andrejs Andrejevs, Sergejs Filippovs, Jaroslavs Cesnokovs,

 

Sihouette

1. Ferenc Sas 30
2. Piotr Rose 29
3. Wojtek Wróblewski 28

 

PE?NE WYNIKI:


Open Class

Recoiling

Ladies

Juniors

National Teams

Detailed results - saturday

Detailed results - sunday

Silhuette

 

NAGRODY

Do rozlosowania po?ród wszystkich zawodników Firma Kolter przekaza?a nowo?? karabinek WALTHER LGV MASTER, Firma Militaria przekaza?a lunet? celownicz? BSA Essencial 6-24x50 AO Mil-Dot

Open Class:
1.
Firma Militaria ufundowa?a karabinek BSA R-10 4,5mm RH
2.
Firma Vmax2 ufundowa?a wysokiej jako?ci kufer na karabinek
3. Firma Vmax2 ufundowa?a wysokiej jako?ci kufer na karabinek

Recoiling (HFT 2)
1. Firma Incorsa ufundowa?a karabinek HW 97K
2. Firma Vmax2 ufundowa?a wysokiej jako?ci kufer na karabinek
3. Firma Vmax2 ufundowa?a wysokiej jako?ci kufer na karabinek

Ladies
1. Firma Kolba ufundowa?a wykrywacz metali Bounty Hunter Pioneer VLF
2. Firma Vmax2 ufundowa?a wysokiej jako?ci kufer na karabinek
3.
Firma Vmax2 ufundowa?a wysokiej jako?ci kufer na karabinek

Juniors
1. Firma Incorsa ufundowa?a karabinek HW 50S
2.
Firma Kolba ufundowa?a lokalizator GPS Bushnell Backtrack
3.
Firma Kolba ufundowa?a lokalizator GPS Sightmarkt SurePath 4VIDEO


PHOTOS

by Istvan Fejes Tóth

by Pawe? Minorowicz

by Jaros?aw Narbut

by B?a?ej G?sior

by Jacek ?ab?cki

by Pawe? Wietrzykowski

 

Sponsors